Hosanna 2018 - REGULAMIN

REGULAMIN

Chrześcijańskiego Festiwalu Form Artystycznych Hosanna 2018

 

 1. Chrześcijański Festiwal Form Artystycznych odbywa się w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2018 roku w Filharmonii Częstochowskiej Bronisława Hubermana, mieszczącej się przy ulicy Wilsona 16 w Częstochowie oraz Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.
 3. Festiwal jest niekomercyjną imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z póź zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 . (Dz.U. Nr 62, poz. 504.). Wpłacane środki traktowane są jako darowizna przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji Festiwalu. Organizatorzy nie czerpią z Festiwalu żadnych zysków.
 4. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest identyfikator, który każdy uczestnik powinien nosić w widocznym miejscu, który należy pokazywać na każde wezwanie Organizatorów i Ochrony.
 5. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie informacji lub Ochronie.
 6. Każda osoba, która przybędzie na Festiwal, może zostać poproszona o wylegitymowanie się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą
 7. Osoby niepełnoletnie miedzy 13 a 18 rokiem życia mogą przebywać na terenie obiektu Filharmonii tylko w przypadku przedłożenia pisemnego oświadczenia sporządzonego przez opiekunów prawnych lub rodziców o wyrażeniu zgody na przebywanie swoich podopiecznych na Festiwalu bez opieki. Osoby małoletnie do lat 13 mogą̨ przebywać́ w obiekcie Filharmonii wyłącznie pod opieką osoby peł
 8. Terenem Festiwalu jest budynek Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, ul. Wilsona 16 w Częstochowie oraz przylegający do niego ter Na terenie obiektu Filharmonii wolno przebywać od godziny 16:00 w piątek 30 marca 2018 roku do godziny 21 w sobotę 31 marca 2018 roku, ponadto obiekt zostanie zamknięty – ze względów bezpieczeństwa – w godzinach od 23:00 do 8:00. W dniach 1 – 2 kwietnia lokalizacją Festiwalu jest Gimnazjum nr 9 przy ul. Jana III Sobieskiego 15.
 9. Na teren obiektu Filharmonii nie wolno wprowadzać żadnych zwierzą
 10. Na teren obiektu Filharmonii nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub ż
 11. Na terenie Obiektu Filharmonii obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków narkotycznych i odurzają Złamanie tego punktu regulaminu niesie z sobą konsekwencje prawne i w trybie dyscyplinarnym wyklucza z dalszego uczestnictwa w Festiwalu.
 12. Na terenie obiektu Filharmonii obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 13. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody na zdrowiu uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Festiwalu.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 15. Osoby zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą dyscyplinarnie usuwane z obiektu Filharmonii.
 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników Festiwalu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom. W tym zakazane jest wieszanie na terenie obiektu jakichkolwiek materiałów reklamowych.
 17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie nieczystości do wyznaczonych pojemników, utrzymania czystości w pomieszczeniach Filharmonii oraz podporządkowania się decyzjom Organizatorów i Ochrony.
 18. W pomieszczeniach zakulisowych dla wykonawców oraz salach przeznaczonych dla obsługi Festiwalu mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby posiadające zgodę Organizatorów.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia powstałe w przypadku niedozwolonego wykorzystania praw autorskich wykonywanych utworów. W tym zakresie ewentualne roszczenia będą egzekwowane bezpośrednio od wykonawców, którzy nie dopełnili odpowiednich procedur.
 20. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Koordynatorzy i ich zastępcy, Ochrona i Obsługa Festiwalu.
 21. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.
 22. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięte z obiektu Filharmonii.
 23. Każdy uczestnik będzie zobowiązany potwierdzić znajomość Regulamin, będzie dostępny na stronie internetowej oraz stanowisku rejestracji/informacji.
 24. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Festiwalu.
 25. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.