Camp 2015 – Regulamin

[singlepic id=234]

Regulamin Campu oraz Camp BIS w Zatoniu 17-29.07.2015

 1. Uczestnikiem Campu jest osoba przebywająca w dniach 17-29 lipca na terenie Ośrodka POLUBIE.
 2. Uczestnik Campu zobowiązany jest do wniesienia stosownych opłat oraz noszenia otrzymanej opaski identyfikacyjnej.
 3. Osoby nieletnie muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Ośrodka, a także zasad etycznych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w szczególności:
 • całkowity zakaz używania papierosów, alkoholu i narkotyków;
 • zakaz przebywania na terenie Ośrodka pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 • zakaz opuszczania Ośrodka lub powrotu po godz.23.00, poza sytuacją uzgodnioną wcześniej z szefem ochrony;
 • zakaz nocowania w namiotach osobom przeciwnej płci z wyjątkiem relacji rodzinnych.
 • uszanowanie świętości dnia Sobotniego poprzez wstrzymanie się od wykonywania prac, słuchanie niereligijnej muzyki i innych działań zakłócających spokój;
 • respektowanie prawa do wypoczynku innych uczestników Campu;
 • utrzymanie czystości na terenie Ośrodka.
 • przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 23.00-7.00;
 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu kąpieliska, a także stosowania się do poleceń kadry Campu i Ośrodka dotyczących ustawienia namiotów, parkowania samochodów, porządku na terenie kampu itp.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 3. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz rozpowszechniania literatury i innych nośników informacji, zawierających treści sprzeczne z naukami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 4. Rejestracja audio i wideo wykładów oraz prelekcji w czasie Campu dozwolone jest jedynie do prywatnego użytku. Upowszechnianie zarejestrowanych treści tylko za zgodą Zarządu Kościoła.
 5. Organizatorem Campu jest Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8. Camp jest niekomercyjną imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114, poz. 493, z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 marca 2010 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504.). Wpłacane opłaty traktowane są jako darowizna przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji Campu. Organizatorzy pracują społecznie. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody zdrowotne uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie.
 6. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować nałożeniem kar, z koniecznością opuszczenia Campu jako najdalej idącą konsekwencją, bez prawa zwrotu opłat. Decyzje podejmuje kierownictwo Campu oraz wyznaczone osoby funkcyjne.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania !!!