Camp 2018 - REGULAMIN

Camp 2018 04/07/2018

Regulamin Campu i PreCampu w Zatoniu 10-22.07.2018 r.

 1. Uczestnikiem Campu jest osoba przebywająca w dniach 10-22 lipca 2018 r. na terenie Ośrodka POLUBIE.
 2. Uczestnik Campu zobowiązany jest do wniesienia stosownych opłat oraz noszenia otrzymanej opaski identyfikacyjnej.
 3. Osoby nieletnie muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Ośrodka, a także zasad etycznych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w szczególności:
 • całkowity zakaz używania papierosów, alkoholu i narkotyków;
 • zakaz przebywania na terenie Ośrodka pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 • zakaz opuszczania Ośrodka lub powrotu po godz.23.00, poza sytuacją uzgodnioną wcześniej z szefem ochrony lub Organizatorami;
 • zakaz nocowania w namiotach osobom przeciwnej płci z wyjątkiem relacji rodzinnych.
 • uszanowanie świętości dnia Sobotniego poprzez wstrzymanie się od wykonywania prac, słuchanie niereligijnej muzyki i innych działań zakłócających spokój;
 • respektowanie prawa do wypoczynku innych uczestników Campu;
 • utrzymanie czystości na terenie Ośrodka.
 • przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 23.00-7.00;
 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu kąpieliska, a także stosowania się do poleceń kadry Campu i Ośrodka dotyczących ustawienia namiotów, parkowania samochodów i innych spraw porządkowych na terenie Ośrodka.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 3. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz rozpowszechniania literatury i innych nośników informacji, zawierających treści sprzeczne z naukami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 4. Rejestracja audio i wideo wykładów oraz prelekcji w czasie Campu dozwolone jest jedynie do prywatnego użytku. Upowszechnianie zarejestrowanych treści tylko za zgodą Zarządu Kościoła.
 5. Przez fakt rejestracji i udział w Campie Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i dalsze wykorzystanie swojego wizerunku w formie zdjęć oraz wideo rejestrowanych, włącznie z użyciem drona, w czasie trwania Campu. Wizerunek Uczestnika może być wykorzystany w szczególności poprzez zamieszczanie go w relacjach filmowych i zdjęciowych z Campu w kościelnych publikatorach, takich jak: publikacje Wydawnictwa „Znaki Czasu”, produkty Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei”, oficjalna kościelna strona internetowa adwent.pl lub inne oficjalne kościelne strony internetowe.
 6. Organizatorem Campu jest Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8. Camp jest niekomercyjną imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114, poz. 493, z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 marca 2010 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504.). Wpłacane opłaty traktowane są jako darowizna przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji Campu. Organizatorzy pracują społecznie. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody zdrowotne uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie.
 7. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować nałożeniem kar, z koniecznością opuszczenia Campu jako najdalej idącą konsekwencją, bez prawa zwrotu opłat. Decyzje podejmuje kierownictwo Campu oraz wyznaczone osoby funkcyjne.
 9. Przez fakt rejestracji uczestnik potwierdza, że zapoznał się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) dostępną na stronie internetowej Campu lub w biurze rejestracyjnym Campu.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania !!!

Informacja o ochronie danych osobowych uczestników Campu

Administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych w związku z udziałem w Campie jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8.

 

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

 • w zakresie danych przekazanych podczas rejestracji – w celu realizacji umowy uczestnictwa w Campie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • w zakresie wizerunku Uczestnika utrwalanego podczas Campu – w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w celu udokumentowania przebiegu Campu i zamieszczania relacji filmowych i zdjęciowych z Campu w kościelnych publikatorach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
 • w zakresie adresu email przekazanego przez Uczestnika – w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w celu przesyłania newslettera informującego o przebiegu Campu i promującego kolejne wydarzenia kościelne na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 • Dane osobowe obejmujące wizerunek Uczestnika mogą być przekazywane Wydawnictwu „Znaki Czasu” oraz ORTV „Głos Nadziei”.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Campu, a po jego zakończeniu także przez okres, w czasie którego administrator lub Uczestnik mogą dochodzić roszczeń w związku z uczestnictwem w Campie (co do zasady przez okres 3 lat, ale nie dłużej niż 6 lat). Uczestnik może domagać się od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich przeniesienia do innego administratora.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Campie.

 

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych do Kościelnego Kuratora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez przesłanie korespondencji na adres: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Uczestnik może wnieść przeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.