Zjazd WSTH 2019 – regulamin

Regulamin Zjazdu Młodzieży w Podkowie Leśnej 13-15.09.2019 r.

 1. Uczestnikiem Zjazdu jest osoba przebywająca w dniach 13-15 września 2019 r. na terenie kampusu Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej (dalej WSTH).
 2. Uczestnik Zjazdu zobowiązany jest do wniesienia stosownych opłat oraz noszenia otrzymanej plakietki identyfikacyjnej.
 3. Osoby nieletnie muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nie odpowiedzialność. Rodzice/opiekunowie muszą pisemnie wyznaczyć taką osobę za jej zgodą.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad etycznych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w szczególności:
  • całkowity zakaz używania papierosów, alkoholu i narkotyków;
  • zakaz przebywania na terenie WSTH pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
  • zakaz opuszczania kampusu lub powrotu po godz. 23.00, poza sytuacją uzgodnioną wcześniej z Organizatorami;
  • uszanowanie świętości dnia Sobotniego poprzez wstrzymanie się od słuchania niereligijnej muzyki i innych działań zakłócających spokój pozostałym uczestnikom;
  • utrzymanie czystości na terenie WSTH.
  • przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 23.00-7.00 (chyba, że ustalone zostaną inne godziny).
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 6. Na terenie WSTH obowiązuje zakaz rozpowszechniania literatury i innych nośników informacji, zawierających treści sprzeczne z naukami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 7. Rejestracja audio i wideo wykładów oraz prelekcji w czasie Zjazdu dozwolone jest jedynie do prywatnego użytku. Upowszechnianie zarejestrowanych treści tylko za zgodą Zarządu Kościoła.
 8. Przez fakt rejestracji i udział w Zjeździe Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i dalsze wykorzystanie swojego wizerunku w formie zdjęć oraz wideo rejestrowanych. Wizerunek Uczestnika może być wykorzystany w szczególności poprzez zamieszczanie go w relacjach filmowych i zdjęciowych w kościelnych publikatorach, takich jak: publikacje Wydawnictwa „Znaki Czasu”, produkty Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego „Głos Nadziei”, oficjalna kościelna strona internetowa adwent.pl lub inne oficjalne kościelne strony internetowe.
 9. Organizatorem Zjazdu jest Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej oraz Departament Młodzieży przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8. Zjazd jest niekomercyjną imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114, poz. 493, z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 marca 2010 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504.). Wpłacane opłaty traktowane są jako darowizna przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji Zjazdu. Organizatorzy pracują społecznie. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody zdrowotne uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie.
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować nałożeniem kar, z koniecznością opuszczenia Zjazdu jako najdalej idącą konsekwencją, bez prawa zwrotu opłat. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach uczestnikowi można odmówić rejestracji, co skutkuje koniecznością opuszczenia terenu WSTH. Decyzje podejmuje kierownik Zjazdu oraz wyznaczone osoby funkcyjne.
 11. Przez fakt rejestracji uczestnik potwierdza, że zapoznał się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) dostępną na stronie internetowej Zjazdu lub przy stanowisku rejestracyjnym Zjazdu.
 12. Uczestnik zobowiązuje się również do przestrzegania wewnętrznych regulaminów WSTH (dostępnych na tablicach ogłoszeń), ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 3: W przypadku zaklejenia czujki, lub nieuzasadnionego wyzwolenia alarmu ppoż. koszt dezaktywacji systemu wynosi 250 zł.
 13. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania !!!

 

Informacja o ochronie danych osobowych uczestników Zjazdu

Administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych w związku z udziałem w Zjeździe jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 8.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

 • w zakresie danych przekazanych podczas rejestracji – w celu realizacji umowy uczestnictwa w Zjeździe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • w zakresie wizerunku Uczestnika utrwalanego podczas Zjazdu – w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w celu udokumentowania przebiegu Zjazdu i zamieszczania relacji filmowych i zdjęciowych z Zjazdu w kościelnych publikatorach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
 • w zakresie adresu email przekazanego przez Uczestnika – w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w celu przesyłania newslettera informującego o przebiegu Zjazdu i promującego kolejne wydarzenia kościelne na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 • Dane osobowe obejmujące wizerunek Uczestnika mogą być przekazywane Wydawnictwu „Znaki Czasu” oraz ORTV „Głos Nadziei”.Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Zjazdu, a po jego zakończeniu także przez okres, w czasie którego administrator lub Uczestnik mogą dochodzić roszczeń w związku z uczestnictwem w Zjeździe (co do zasady przez okres 3 lat, ale nie dłużej niż 6 lat). Uczestnik może domagać się od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich przeniesienia do innego administratora.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Zjeździe.

  Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych do Kościelnego Kuratora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez przesłanie korespondencji na adres: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, ul. Foksal 8, 00- 366 Warszawa. Uczestnik może wnieść przeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Pobierz:

Regulamin Zjazdu WSTH2019 i Informacja nt. RODO